Improving Supply Chain Information Sharing Using Design for Six Sigma

Improving Supply Chain Information Sharing Using Design for Six Sigma
Erin M. Mitchell || Jamison V. Kovach